Thomas Hubert - journalist(e)

To content | To menu | To search

Speedy Sarko

Like his fellow European leaders, French president Nicolas Sarkozy was not expecting the Irish to vote No in the Lisbon Treaty referendum ten days ago.

Read the profile